รับเงินเต็มจำนวน

บริษัท ณรงค์กิจ รวมทุน 2013 จำกัด

บริษัทจ่ายเช็คตามยอดกู้จริงที่มีการจดจำนองที่กรมที่ดิน และเช็คจะเขียนในนามของผู้ที่จดจำนองเท่านั้น บริษัทมอบเช็คให้ลูกค้าหลังจากจดจำนองเรียบร้อยแล้ว